loader image
Ülkemizde sağlıkta kalite çalışmaları 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gündeme gelmiş ve eş zamanlı olarak hastanemiz de sağlıkta kalite çalışmalarını başlatmıştır. Hasta ve çalışan güvenliğinin ve memnuniyetinin sağlanması amacıyla çıkılan bu yolda geçen sürenin ardından gerekli olan sağlıkta kalite sistemini kurmuş bulunmaktayız.

Kalite sistemimizin temel yapı taşlarını; Hastanemiz kurumsal yapısı, sağlık hizmet kalitesini ölçme ve izlemeye yönelik Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Sağlıkta Kalite göstergeleri ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri ile Türkiye Klinik Kalite Programı oluşturmaktadır.

Kalite, sürekli gelişmeye, değişime ve yeniliğe açık bir kavramdır. Bu nedenle bilimsel otoriteler tarafından açıklanan güncel gelişmeler, ulusal ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda yenilenme çalışmaları yapılmakta, bizlerde gelişen ve değişen dünyada en kaliteli sağlık hizmetini sunma çabamız gereği, eş zamanlı olarak hizmet alanımızda bu yenilenmeleri gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.

Hastanemiz SKS Hastane yayınının en güncel haline tam olarak akredite edilmiştir.

SKS Hastane yayını; Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak bilimsel ulusal otoriteler tarafından hazırlanan ve hastanemizde de öncelikli olarak standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturduğumuz, akabinde optimum kalite düzeyini sağlamak amacıyla kullanılan rehberimizdir.

 • Kurumsal Hizmetler : Hastanemizde, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirilmiştir. Bu bölüm, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütüldüğü standartları kapsar.
 • Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler: Hastalarımızın temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanlarımızın ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağladığımız, sunduğumuz hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakılan standartlardır.
 • Sağlık Hizmetleri: Hastanemizde verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin, SKS Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağladığımız standartları içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler Alan ve Süreç Bazlı Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır.
 • Destek Hizmetler: Tıbbi hizmet süreçlerimizin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturduğumuz standartları ifade etmektedir.
 • Gösterge Yönetimi: Hizmet sunum performansımızı sürekli izleyerek, kalite iyileştirme süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağladığımız standartlardan oluşmaktadır. Hastanemiz Kalite Yönetim Birimimiz; Kalite ve Personel Müdürü direktörlüğünde, Kalite Birim Sekretaryası, Tüm Birimlerimizin Kalite Sorumluları ve Komitelerimizin Çalıştayları ile iş birliği içerisinde ve disiplinle yürütülmektedir.

  KOMİTELERİMİZ
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTELESİ
 • KAN TRANSÜZYONU KOMİTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ
 • ORGAN VE DOKU NAKLİ KOMİTESİ
 • BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ
 • Hastane Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları